top of page

Priests of Catholic Diocese Of Jhabua

       No.       Name                                    Date Of Birth           Date Of Ordination 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Fr. Lawrence S.

Fr. Peter Kharadi

Fr. Varghese K.C

Fr. Edward Sarel

Fr. Raju Mathew

Fr. Kennedy Thomas

Fr. Sylvester Meda

Fr. John Tahir

Fr. Anton Malhing Katara

Fr. Mathew Maria Soosai

Fr. Stephen V.T

Fr. Anil Deepak kerketta

Fr. Thomas P.A

Fr. G. Joseph Amuthakani

Fr. Pratap Bariya

Fr. Ajit Katara

Fr. Manoj Ekka

Fr. Johnson S.

Fr. Peter Katara

Fr. Linginius Xalxo

Fr. Mahima Raj

Fr. L. Elias

Fr. James T.

Fr. Alok Minj

Fr. Peter Rebello

Fr. Joseph Ethakoti

Fr. Antony Nalady

Fr. Balashowry

Fr. Inbanathan

Fr. Thomas D' Souza

Fr. Saju V.K

Fr. Jerome Tirkey

Fr. Julian Toppo

Fr. Virendra Bhuriya

Fr. George kidangen

Fr. Sonu Vasuniya

Fr. Rockey Shah

Fr. Niranjan Xalxo

Fr. Basant Ekka

Fr. George Meda

Fr. Raphael Vasuniya

Fr. Jamusingh Katara

Fr. Mahesh Nagesiysa

Fr. Manoj Kujur

Fr. David Raj

Fr. Prakash Damor

Fr. Michael Makwana

Fr. John Sunder

Fr. Deepak kispotta

Fr. Virendra Bhabor

Fr. Aliyas Ninama

Fr. Rohit Machar

Fr. Edwin Paul

Fr. Jaiman Lakra

Fr. Rakesh Dangi

Fr. Lucas Damor

Fr. Vishal Mal

Fr. Umesh Toppo

Fr. Henri Tigga

Fr. Deenu Damor

Fr. Manish Damor

Fr. Nilesh Singadiya

Fr. Ashish Bhedi

Fr. Fr. Basil Damor

Fr. Jonu Rawat

Fr. Nilesh Tigga

Fr. Prem Muniya

29.08.1958

10.04.1959

26.08.1960

20.12.1960

02.05.1961

02.07.1964

26.11.1964

05.11.1966

12.06.1968

17.11.1968

18.03.1964

23.03.1970

23.08.1973

15.04.1973

06.12.1975

03.04.1975

21.07.1976

02.09.1977

03.03.1975

18.10.1975

16.04.1975

07.02.1979

20.05.1969

25.11.1973

01.06.1973

07.04.1977

06.06.1976

01.02.1974

05.05.1975

26.06.1976

29.07.1973

02.02.1974

08.10.1978

26.03.1979

07.05.1982

19.01.1981

02.02.1982

26.11.1981

06.10.1982

01.07.1984

08.01.1983

20.05.1984

16.06.1985

17.04.1985

29.05.1986

02.02.1985

02.01.1984

27.04.1987

03.10.1983

03.08.1984

01.07.1988

10.12.1988

15.06.1989

02.01.1982

18.03.1987

08.02.1984

19.01.1984

17.10.1977

04.06.1986

09.02.1992

09.10.1990

02.10.1989

18.08.1993

22.12.1990

20.05.1992

24.03.1990

05.01.1993

01.12.1985

06.04.1988

05.05.1990

03.06.1990

09.05.1992

28.04.1993

01.05.1993

03.05.1995

06.05.1995

06.03.1996

22.01.1998

25.04.1998

05.05.2001

11.05.2003

10.04.2005

30.05.2005

10.05.2005

20.05.2005

24.04.2006

04.05.2006

18.05.2006

29.04.2007

09.05.2007

20.05.2008

07.03.2009

28.04.2009

30.04.2009

30.04.2009

05.05.2009

09.05.2009

11.05.2009

15.05.2009

15.05.2009

02.05.2011

11.05.2011

27.12.2011

14.04.2012

07.05.2012

09.05.2012

25.04.2013

25.04.2014

14.04.2015

14.04.2015

04.05.2015

25.04.2015

16.04.2016

22.04.2016

27.04.2016

05.05.2016

22.04.2017

25.04.2017

28.04.2017

06.05.2017

11.05.2017

12.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

06.05.2018

10.05.2018

26.04.2019

26.04.2019

26.04.2019

13.06.2020

13.06.2020

13.06.2020

04.01.2021

09.05.2022

bottom of page